Αδρευτικό δίκτυο Λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας

Αναμόρφωση Αδρευτικού δικτύου Λίμνης Πολυφύτου Κοζάνης

Σύστημα διαχείρισης Απορριμάτων δυτικής Λέσβου

Δίκτυο Ύδρευσης Αθηνών

Σχέδιο Ανάπτυξης Άδρευσης στη Ζάμπια